Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ hai, 30/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 236

CÁC BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH TUẦN 22

TIẾNG ANH LỚP MỘT (HỌC MỘT BUỔI)

Theme 2_Lesson 1. Week 22

Theme 2_Lesson 2

TIẾNG ANH LỚP HAI (HỌC MỘT BUỔI)

Review 3 + Review 4

Theme 5 / Lesson 1 

TIẾNG ANH LỚP BA (HỌC MỘT BUỔI)

Theme 5 – Lesson 3 – part 2-W22(phonics - letter S & T)

Theme 5 – Vietnamese CultureLesson

TIẾNG ANH LỚP BỐN (HỌC MỘT BUỔI)

THEME 6 – Review 5 & 6

THEME 7 – Lesson 1

TIẾNG ANH LỚP NĂM (HỌC MỘT BUỔI)

Theme 7- Lesson 2

Theme 7- Lesson 3 

TIẾNG ANH LỚP MỘT (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 3 – Lesson 1

Theme 3 – Lesson 2

TIẾNG ANH LỚP HAI (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 5 – lesson 3 – part 2-W22(phonics - letter S & T)

Theme 5 – Vietnamese CultureLesson- W22/2 

TIẾNG ANH LỚP BA (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 7 – Lesson 1

Theme 7 – Lesson 2

TIẾNG ANH LỚP BỐN (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 7- Lesson 2

Theme 7 - Lesson 3 

TIẾNG ANH LỚP NĂM (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 7: Lesson 2–HOME

Theme 7: Lesson 3–HOME 

Tin cùng chuyên mục

88